Integritetspolicy

Vi bryr oss om dina personuppgifter och vi vill att du ska lita på att Europe Foods Sverige AB (härefter kallat GB Foods) använder dina personuppgifter aktsamt. Denna integritetspolicy hjälper dig förstå vilka personuppgifter vi inhämtar, varför vi inhämtar dem och vad vi gör med dem.

När du läser vår integritetspolicy ska du tänka på att den gäller för alla GB Foods koncernbolag, som definieras nedan.

Vilka är vi?

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som inhämtas av GB Foods i samband med tjänster och varor som vi erbjuder. Hänvisningar till ”GB Foods”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna integritetspolicy omfattar var och en av följande enheter i vår grupp, etablerade i fem jurisdiktioner i hela Europa:

Sverige

Europe Foods Sverige AB (GB Foods)
Scheelevägen 30
SE–223 63 Lund
SVERIGE

Belgien

(huvudkontor och huvudsakligt etableringsställe)
GB Foods Belgium NV
BE 0458.358.850
Rijksweg 16
B – 2870 Puurs-Sint-Amands
BELGIEN

Frankrike

GB Foods France SAS
63 bis, Rue de Sèvres
F–92514 Boulogne Billancourt
FRANKRIKE

GB Foods Production France SAS
1420 Route de Carpentras
CS 80018 Le Pontet
F-84275 Vedène Cedex
FRANKRIKE

Destombes SAS
ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg
F-62800 Liévin
FRANKRIKE

Destombes Production SAS
ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg
F-62800 Liévin
FRANKRIKE

Tyskland

GB Foods Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D–23560 Lübeck TYSKLAND

GB Foods Production Germany
GmbH Geniner Strasse 88-100
D–23560 Lübeck TYSKLAND

Finland

GB Foods Suomi Oy
Tammiston kauppatie 7 B
FI-01510 Vantaa
FINLAND

I samband med vår verksamhet (produktion och försäljning av livsmedel som nudlar, soppor, juicer, buljonger, vinäger, kalla och varma såser, efterrättsblandningar etc. via detaljhandelspartners och andra försäljningskanaler, samt uppföljning och tillhandahållande av aftersales-tjänster) inhämtar, bevarar, utlämnar och/eller behandlar vi personuppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och integritet är de enheter som anges ovan personuppgiftsansvariga med avseende på de personuppgifter de inhämtar i samband med deras lokala aktiviteter. I vissa fall är de gemensamma personuppgiftsansvariga med en annan koncernenhet. För vissa koncernövergripande funktioner såsom inköp och juridik är GB Foods Belgium personuppgiftsansvarig.

Vad innebär denna integritetspolicy?

Vi värdesätter din rätt till integritet och gör allt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd och mer specifikt med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och gällande nationell lagstiftning om dataskydd.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi inhämtar personuppgifter, hur och för vilka ändamål vi kan använda dina personuppgifter och till vem vi kan utlämna dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy innehåller även viktig information om dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Därför uppmanar vi dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

Från tid till annan kan vi ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen av denna Integritetspolicy är alltid tillgänglig på våra allmänna webbplatser och på våra produktwebbplatser.

Observera: När du delar dina personuppgifter med oss förväntar vi oss att du läser denna integritetspolicy noggrant. Vi åtar oss att behandla dina personuppgifter i full överensstämmelse med kraven i GDPR. Vi säkerställer optimalt skydd av våra databaser och kommer att se till att du får inblick i dina uppgifter på ett enkelt sätt och att du kan rätta eller radera dina uppgifter genom en enkel begäran. Observera att för viss behandling av dina personuppgifter måste vi be om ditt samtycke. För andra typer av behandling ger lagen andra rättsliga grunder.

Vems personuppgifter inhämtar vi?

I samband med vår verksamhet (som beskrivs ovan) behandlar vi personuppgifter från professionella kunder, återförsäljare eller konsumenter som köper eller använder våra produkter, deltagare i våra marknadsundersökningar eller undersökningar, deltagare i våra tävlingar, besökare i våra lokaler, besökare på våra webbplatser, journalister, kontaktpersoner hos administrativa myndigheter och personer som annars kommer i kontakt med oss (t.ex. därför att vi får deras namn och kontaktuppgifter som anställd eller chef hos våra kunder, leverantörer och andra kommersiella samarbetspartner).

Hur inhämtar vi personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter på flera sätt:

 • direkt från dig när du ger oss dina personuppgifter i samband med vår kommersiella verksamhet,
 • direkt från dig i samband med avtalsmässiga förhandlingar eller ingåendet av ett avtal,
 • direkt från dig när du ger oss dina personuppgifter i samband med att du går in i våra lokaler,
 • direkt från dig när du deltar i en marknadsundersökning eller undersökning som vi utför,
 • direkt från dig när du deltar i en tävling som vi organiserar,
 • direkt från dig när du registrerar dig på våra webbplatser, när du navigerar på vår(a) webbplats(er), när du fyller i ett kontaktformulär på vår(a) webbplats(er), när du registrerar dig för vårt elektroniska nyhetsbrev eller när du köper en produkt i vår webbutik,
 • direkt från dig när du ger oss dina personuppgifter i samband med utredningar/anspråk avseende livsmedelsmärkning, produktåterkallelser,
 • via vårt externa callcenter när du lämnar dina personuppgifter till dem i samband med en fråga eller ett klagomål,
 • via tredje part och officiella källor (till exempel Graydon-databasen för kreditkontroll , databaser eller mailing-listor som vi får av återförsäljare eller andra kommersiella samarbetspartners, offentliga databaser av journalister eller via våra tjänsteleverantörer),
 • via din arbetsgivare som vi har ett avtal eller partnerskap med (t.ex. när du agerar som kontaktperson hos våra kunder, leverantörer eller kommersiella samarbetspartners).

Vilka personuppgifter inhämtar vi

Vi kan inhämta följande personuppgifter om dig i den mån uppgifterna är relevanta för de ändamål vi behöver dem, som beskrivs under rubrik 6 nedan. Närhelst viss information är obligatorisk och annan information är valfri ska detta tydligt anges, så att du kan välja om du ska lämna sådan information eller ej.

Identifierings- och kontaktuppgifter

Personliga identifieringsuppgifter: namn, adress, telefon-/mobiltelefonnummer, e-postadress (och, om tillämpligt, lösenord och kontouppgifter för personer som registrerar sig i våra webbutiker) Elektroniska identifieringsuppgifter: IP-adresser, information som inhämtas via cookies (läs vår cookiepolicy)
Uppdatera eller ändra ditt cookie-samtycke.

Ekonomiuppgifter

Identifieringsuppgifter och bankkontonummer Finansiella transaktioner: Belopp som du måste betala och har betalat, översikt över betalningar m.m. Avtal och uppgörelser

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper: kön, födelsedatum, nationalitet, språkpreferenser

Livsstil och vanor

Konsumtionsbeteende, livsstil, sociala kontakter, ägodelar, användning av sociala medier

Klagomål

Klagomål, incidenter eller olyckor

Familjesammansättning

Civilstånd eller livssituation
Uppgifter om familjemedlemmar

Familjesammansättning

Fritidsaktiviteter och -intressen

Yrke och anställning

Yrke och anställningsuppgifter (individuella eller bolagsmässiga, VAT-nummer om tillämpligt)
Karriär

Bildinspelningar

Bilder från säkerhetskameror
Videoinspelningar via sociala medier/i samband med tävlingar som vi organiserar

Ljudinspelningar

Telefoninspelningar av vårt externa callcenter
Ljudinspelningar via sociala medier/i samband med tävlingar som vi organiserar

Andra kategorier av uppgifter

Dina köpintentioner och intressen

I vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

Här finner du de rättsliga grunderna som gäller för dessa behandlingsaktiviteter:

 • för leverantör- och kundhantering,
 • för hantering av (faktura) tvister och anspråk,
 • för hantering av kundförfrågningar och klagomål,
 • för PR-ändamål,
 • för hantering av vår(a) webbplats(er),
 • för att ge dig information som begärs av dig, till exempel:
 • för att kontakta dig avseende vårt produktutbud
 • för att besvara en fråga
 • för marknadsundersökningar och statiska ändamål,
 • för att hålla dig informerad om eventuella priser efter deltagande i en tävling,
 • för produktionsplanering eller uppföljning av beställningar/leveranser,
 • för att efterleva lagliga skyldigheter (t.ex. med avseende på garantier för juridisk eller kommersiell produkt eller produktåterkallelser),
 • för kontaktändamål i samband med våra aftersales-tjänster,
 • för säkerhet och tillgångskontroll av våra lokaler,
 • för marknadsföringsändamål, antingen för våra pappersbrev eller för våra elektroniska utskick (om du har prenumererat på dem).
 • för behandling av dina personuppgifter för leverans av produkter och för uppföljning vid försäljning och fakturering, för att ge dig viss information med avseende på inköpta produkter, eller i samband med hantering av kundklagomål, åberopar vi utförande av ett avtal,
 • för behandling av dina personuppgifter i samband med uppföljningen av produktgarantier och livsmedels- och produktsäkerhet, åberopar vi fullgörande av våra lagliga skyldigheter som livsmedelsproducent,
 • i alla andra fall är behandlingen av dina personuppgifter baserad på våra berättigade affärs-/kommersiella intressen (det vill säga intresset av att kontakta prospekt och potentiella kunder, informera konsumenter och samarbetspartners om vårt produktutbud och att främja vår verksamhet i allmänhet, både online och offline , och intresset av att få information om köpbeteende, preferenser och köpintentioner hos kunder för att etablera marknadsföringsstrategier),
 • för behandling av dina personuppgifter för elektroniska direktmarknadsföringsändamål (spårning och analys av dina intressen, utskick av vårt elektroniska nyhetsbrev), kan vi om så krävs enligt lag åberopa ditt medgivande (”opt-in”). I sådant fall behandlas dina personuppgifter för detta ändamål endast om du har uppgett otvetydigt att du vill få vårt elektroniska nyhetsbrev (du är helt fri att göra det), registrerar vi dig för våra elektroniska utskick.
 • Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan kostnad, och utan negativ påverkan för dig. Du kan göra det via e-post, eller via avaktivera-länken som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Med våra tjänsteleverantörer (”personuppgiftsbiträden”):

I samband med vår verksamhet som beskrivs ovan kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter, särskilt med tjänsteleverantörer (IT/moln-tjänsteleverantörer), PR-/marknadsföringsbyråer som organiserar utskickskampanjer åt oss, försäljnings-tjänsteleverantörer eller kreativa byråer) som agerar som våra ”personuppgiftsbiträden”.

Inom vår koncern:

Vi kan även dela dina personuppgifter inom vår koncern. Observera att vi har närstående bolag i följande länder: Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige (alla ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder adekvat skydd av dina personuppgifter).

Med våra externa advokatbyråer:

Vi kan även dela dina personuppgifter med advokatbyråer i händelse av (befarade) tvister.

Med statliga myndigheter:

Slutligen kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter, eller domstolar om vi har en laglig skyldighet att göra det (t.ex. att ge myndigheter tillgång till kamera-inspelningar och till polisen på begäran).

Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredje part. Om det är nödvändigt kommer vi till exempel att genomföra en dataöverföring eller ett behandlingsavtal som anger begränsningarna för användningen av dina personuppgifter och skyldigheterna med avseende på säkerheten för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter och din profil kommer inte att lånas ut eller säljas till tredje parter i marknadsföringssyfte utan ditt tidigare uttryckliga medgivande.

Vi använder även Google Analytics för att kunna erbjuda dig en optimerad användarupplevelse. I detta avseende kan dina personuppgifter överföras till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Du finner mer information om detta här: https://policies.google.com/privacy?hl=sde.

Om någon annan av våra partners överför personuppgifter till mottagare i länder utanför EES, ska det säkerställas att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler med vår mjukvaruleverantör Wilke Global för att legitimera överföringen av personuppgifter till USA.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka vi behandlar dem (som anges ovan). Efteråt är det fortfarande möjligt att de kan finnas i våra säkerhetskopior eller arkiv, men de kommer inte längre att behandlas aktivt i en fil.

Mer specifikt tillämpas följande riktlinjer avseende lagring av oss:

personuppgifter som ingår i bokföring, finansiella eller andra officiella handlingar kommer att behållas så länge som sådana handlingar lagligen behöver behållas,

personuppgifter som krävs för utförande och uppföljning av ett avtalsförhållande kommer att behållas under hela det aktuella förhållandet och i 10 år efter dess uppsägning,

personuppgifter som erhållits i samband med hantering av klagomål kommer att raderas (eller anonymiseras) så snart klagomålet är stängt, samt

alla personuppgifter som används för marknadsföringsändamål kommer att behållas så länge vi skickar relevanta utskick och i högst 1,5 år därefter. Så snart vi noterar att dina kontaktuppgifter inte längre är korrekta eller aktiva, eller när du bestämmer dig för att utöva din rätt att avaktivera din prenumeration, kommer vi inte längre att behålla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Endast där vi är lagligen skyldiga att, eller om detta är nödvändigt för att försvara våra intressen i samband med rättsliga förfaranden (till exempel vid tvist), lagrar vi personuppgifterna under längre perioder.

Mer information om våra lagringsperioder finns tillgänglig på din begäran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att införa nödvändiga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för de specifika riskerna som vi har identifierat.

Vi skyddar dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

Vidare försöker vi se till att vi har korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Vi ber därför att du informerar oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter (till exempel en ändring av dina kontaktuppgifter).

Mer information om våra skyddsåtgärder finns tillgänglig på din begäran.

Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Inom de gränser som definieras i artikel 15-22 av GDPR har du lagstadgad rätt att:

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter av oss till dataskyddsmyndigheten i ditt land. I Sverige kan du vända dig till Datainspektionen.

Om du vill läsa mer om dessa rättigheter och under vilka omständigheter du kan utöva dem, särskilt din rätt att motsätta dig fortsatt behandling (ex vis din rätt att avaktivera vårt elektroniska nyhetsbrev), kan du läsa bilagan till denna integritetspolicy. I allmänhet får du utöva dessa rättigheter utan kostnad. Endast där förfrågningar är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan vi ta ut en rimlig avgift.

Du kan också få mer information och råd om dina rättigheter av dataskyddsmyndigheten i ditt land.

Vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt på dina önskemål eller frågor. Vi kan begära ett bevis på identitet i förväg för att dubbelkontrollera din förfrågan.

Kontakt

Om du har frågor eller är orolig angående GB Foods integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@thegbfoods.com, lämna in en förfrågan via kontaktformuläret på våra webbplatser eller genom att skriva till den adress som anges under avsnitt 1 ovan. Bilaga – Mer information om dina rättigheter som registrerad (se artiklarna 15-22 GDPR) Rätt till information och rätt till åtkomst av dina personuppgifter Du kan när som helst begära mer information om våra behandlingsaktiviteter och de personuppgifter som vi behåller om dig. Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter Du har rätt att kräva att vi utan onödigt dröjsmål rättar eller kompletterar några av dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Rätt att få till stånd radering av dina personuppgifter (”rätt att bli bortglömd”) Du kan begära att vi raderar (del av) dina personuppgifter i följande situationer: när behandlingen inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka de inhämtades eller på annat sätt behandlades, eller när behandlingen baserades på ditt samtycke och du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke, när du har andra rimliga grunder för att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, om vi olagligt behandlar dina personuppgifter, om dina personuppgifter måste raderas för att efterleva en laglig skyldighet som riktas till oss. Vi noterar att i vissa fall kan vi vägra att radera dina personuppgifter: (i) för utövande av yttrandefriheten och informationsfriheten, (ii) för att efterleva en lagstadgad skyldighet, eller (iii) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Rätt att begränsa personuppgiftsbehandling Du kan begära att vi (tillfälligt) begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer: när du har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera att uppgifterna är korrekt, när behandlingen verkar olaglig och du ber oss att begränsa användningen av dina uppgifter istället för att radera uppgifterna, när vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingsändamål, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller i väntan på verifiering om våra berättigade grunder har företräde framför dina i samband med en invändning. Rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (gratis) Du kan under vissa omständigheter motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter när sådan behandling baseras på våra ”berättigade intressen”. Om vi samtycker kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har tvingande berättigade skäl att göra det eller för att en sådan behandling är nödvändig. När vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål ( speciellt för att skicka vårt elektroniska nyhetsbrev eller personlig annonsering via vanlig post ) kan du när som helst motsätta dig behandlingen därav eller återkalla ditt samtycke till behandling. Du har också rätt att inte bli föremål för profilering i direktmarknadsföringssyfte. Rätt till dataportabilitet I vissa fall har du rätt att få alla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller: om behandlingen baseras på samtycker eller nödvändighet för utförande av ett avtal, samt om behandlingen sker på automatisk väg.
 • få information om och åtkomst till dina personuppgifter,
 • rätta dina personuppgifter,
 • radera dina personuppgifter (”rätt att bli bortglömd”),
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter,
 • motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter,
 • ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och (få) överföra dina personuppgifter (överförda) till en annan organisation.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande hart nått vår konsumenttjänst. Bearbetning kan ta några dagar. Tack för ditt tålamod.